Loading...

Ogólnopolska Kampania Antyplagiatowa

Głównym założeniem projektu jest dbałość o jakość kształcenia i etykę studiowania na polskich uczelniach. Kampania ma na celu przede wszystkim zapoznanie studentów z tematyką ochrony własności intelektualnej i konsekwencjami związanymi z popełnieniem plagiatu.

Co należy wiedzieć?

Trzy zasady prawa autorskiego

Przedmioty poświęcone tematyce praw autorskich pojawiają się nie tylko na kierunkach prawniczych i filologicznych. To istotna gałąź prawa i kwestia w procesie przygotowania treści do użytku czy później publikacji. (więcej…)

Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna studentów z tytułu plagiatu

Plagiat staje się z roku na rok coraz bardziej powszechny, szczególnie wśród studentów. Często jesteśmy świadkami doniesień medialnych na temat ukarania studentów z tego tytułu. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, jakie konsekwencję może przynieść takie zachowanie. Lektura niniejszego artykułu pozwoli zaznajomić się z przepisami dotyczącymi  odpowiedzialność dyscyplinarnej i karnej studentów z tytułu plagiatu. (więcej…)

10 prostych sposobów na to jak nie popełnić plagiatu

Jak uniknąć plagiatu, jak sprawdzić czy to jest plagiat, jakie są przykłady plagiatu i co to w ogóle jest plagiat pracy magisterskiej – te wszystkie pytania wracają do nas, autorów najpopularniejszego systemu antyplagiatowego w Polsce, jak bumerang. (więcej…)

Informatyczne Systemy Antyplagiatowe

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce uczelnie są zobowiązane do sprawdzania prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) – zostanie on uruchomiony dopiero w roku akademickim 2018/2019. Oprócz tego funkcjonuje kilka innych systemów antyplagiatowych, z których warto wymienić w szczególności: Plagiat.pl oraz Otwarty System Antyplagiatowy (OSA). (więcej…)

Przebieg postępowania dyscyplinarnego

Niewłaściwe zachowanie studentów może wiązać się z ponoszeniem przez nich tzw. odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zgodnie z artykułem 307 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce[1]: ”Student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyn uchybiający godności studenta”. Za ten sam czyn niemożliwe jest jednoczesne ukaranie zarówno przez rektora, jak i przez komisję dyscyplinarną. (więcej…)

Odpowiedzialność studenta za popełnienie plagiatu w ujęciu cywilnoprawnym i prawnokarnym

Należy pamiętać, że popełnienie plagiatu to nie tylko odpowiedzialność dyscyplinarna zawarta w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz powiązanych z nią rozporządzeń, to również odpowiedzialność cywilnoprawna, jak i prawnokarna.  (więcej…)

Wprowadzenie do tematyki własności intelektualnej

Omówienie podstaw tematyki własności intelektualnej. (więcej…)

Przebieg postępowania wyjaśniającego

Zgodnie z artykułem 313 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce[1], postępowanie wyjaśniające wszczynane jest przez rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów na polecenie rektora uczelni. Rzecznik dyscyplinarny informuje rektora o dokonanych ustaleniach. (więcej…)

Według Wielkiej Encyklopedii PWN plagiat to: „Naruszenie osobistych praw autorskich polegające na przywłaszczeniu całości lub części cudzego utworu, pracy, nauk, dzieła artystycznego itp., a także zapożyczenie treści z cudzych dzieł (bez względu na nośnik), podane jako własne i opublikowane pod własnym nazwiskiem”.

Organizatorzy

Forum Uniwersytetów Polskich

Forum Uniwersytetów Polskich jest autonomicznym porozumieniem samorządów studenckich uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Stanowi komisję branżową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

www.funip.pl

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej jest niezależną organizacją, będącą oficjalnym głosem środowiska studenckiego w Polsce. Jest podmiotem zrzeszającym samorządy studenckie ze wszystkich uczelni w kraju.

www.psrp.org.pl

Partner

Lider rynku oprogramowania wspomagającego weryfikację oryginalności tekstu w Polsce i Rumunii. Świadczy też usługi na rynku niemieckim, ukraińskim, mołdawskim, hiszpańskim, kolumbijskim, a także w Kazachstanie i Azerbejdżanie. Plagiat.pl oferuje swoje rozwiązania uczelniom, wydawnictwom oraz indywidualnym użytkownikom.

www.plagiat.pl