l.rusajczyk

/Łukasz Rusajczyk

About Łukasz Rusajczyk

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Łukasz Rusajczyk has created 8 blog entries.

Trzy zasady prawa autorskiego

Przedmioty poświęcone tematyce praw autorskich pojawiają się nie tylko na kierunkach prawniczych i filologicznych. To istotna gałąź prawa i kwestia w procesie przygotowania treści do użytku czy później publikacji. […]

Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna studentów z tytułu plagiatu

Plagiat staje się z roku na rok coraz bardziej powszechny, szczególnie wśród studentów. Często jesteśmy świadkami doniesień medialnych na temat ukarania studentów z tego tytułu. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, jakie konsekwencję może przynieść takie zachowanie. Lektura niniejszego artykułu pozwoli zaznajomić się z przepisami dotyczącymi  odpowiedzialność dyscyplinarnej i karnej studentów z tytułu plagiatu. […]

10 prostych sposobów na to jak nie popełnić plagiatu

Jak uniknąć plagiatu, jak sprawdzić czy to jest plagiat, jakie są przykłady plagiatu i co to w ogóle jest plagiat pracy magisterskiej – te wszystkie pytania wracają do nas, autorów najpopularniejszego systemu antyplagiatowego w Polsce, jak bumerang. […]

Informatyczne Systemy Antyplagiatowe

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce uczelnie są zobowiązane do sprawdzania prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) – zostanie on uruchomiony dopiero w roku akademickim 2018/2019. Oprócz tego funkcjonuje kilka innych systemów antyplagiatowych, z których warto wymienić w szczególności: Plagiat.pl oraz Otwarty System Antyplagiatowy (OSA). […]

Przebieg postępowania dyscyplinarnego

Niewłaściwe zachowanie studentów może wiązać się z ponoszeniem przez nich tzw. odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zgodnie z artykułem 307 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce[1]: ”Student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyn uchybiający godności studenta”. Za ten sam czyn niemożliwe jest jednoczesne ukaranie zarówno przez rektora, jak i przez komisję dyscyplinarną. […]

Odpowiedzialność studenta za popełnienie plagiatu w ujęciu cywilnoprawnym i prawnokarnym

Należy pamiętać, że popełnienie plagiatu to nie tylko odpowiedzialność dyscyplinarna zawarta w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz powiązanych z nią rozporządzeń, to również odpowiedzialność cywilnoprawna, jak i prawnokarna.  […]

Wprowadzenie do tematyki własności intelektualnej

Omówienie podstaw tematyki własności intelektualnej. […]

Przebieg postępowania wyjaśniającego

Zgodnie z artykułem 313 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce[1], postępowanie wyjaśniające wszczynane jest przez rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów na polecenie rektora uczelni. Rzecznik dyscyplinarny informuje rektora o dokonanych ustaleniach. […]